"Free Essays, Need I Say More?"
 
Essay Count: 3029
Last Modified: 12/30/2010

-| Contact | Subjects | Search | Submit |-
.
Search for Another Essay
  Alle
Printable Version
E-mail to a Friend
APA | MLA
Author: Anonymous
Submitted: 05.06.09
Word Count: 277
“”

     ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 2009-01-27 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz’.dzie województwa Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworz’. z mocy prawa regionaln’. wspólnotę samorz’.dow’.. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorz’.dzie województwa, należy przez to rozumieć regionaln’. wspólnotę samorz’.dow’. oraz odpowiednie terytorium. Art. 2. 1. Organy samorz’.du województwa działaj’. na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. 2. Do zakresu działania samorz’.du województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rz’.dowej. Art. 3. Administracja samorz’.dowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Art. 4. 1. Zakres działania samorz’.du województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. 2. Organy samorz’.du województwa nie stanowi’. wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie s’. organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458. ©Kancelaria Sejmu s. 2/2

Copyright 2000-2010 GotEssays.com.
Terms of Service | Copyright Info | Privacy Policy
  Acceptance Essays
  Art
    Dance
    Films
    Music
    Sports
    TV
  Biographies
  Book Reports
  Economics
    Business
  English
    Creative Writing
    Poetry
    Shakespeare
  History
    America
    Ancient
    Asia
    Europe
    Middle East
    United States
    Wars
    World War I
    World War II
  Politics
  Science
    Astronomy
    Biology
    Chemistry
    Environmental Issues
    Experiments
    Physics
    Psychology
    Sociology
    Technology
  Social Issues
    Abortion
    Aids
    Animal Rights
    Capital Punishment
    Censorship
    Discrimination &
    Prejudice
    Drugs
    Internet
    Physical Abuse
    Religion
    Sex
    Supernatural
  Miscellaneous